I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí Přihlášky na vzdělávací kurzy KidsCodr (dále jen „Přihláška") a upravují vztah mezi Poskytovatelem výuky a studentem. Poskytovatelem výuky je (dále jen „Poskytovatel“):

Check IT, s.r.o.
Zástranie 278
010 03 Žilina

IČO: 46 707 719
DIČ: 2023538165
IČ-DPH: SK2023538165

2. Poskytovatel poskytuje vzdělávací služby v oblasti informačních technologiích a disponuje personálními a věcnými kapacitami na poskytování výuky v oblasti informačních technologií (dále jen „vzdělávací služby“).

3. Student má zájem o poskytnutí vzdělávacích služeb pro sebe a během trvání výuky nemůže být nahrazen jinou osobou.

II. Charakteristika vzdělávací služby

1. Vzdělávací službou se rozumí vzdělávací kurz v oblasti informačních technologií “KidsCodr“ (dále jen „studium). Cílem KidsCodr je poskytnout Studentovi praktické porozumění nejmodernejších technologií zaměřených na tvorbu webových a mobilních aplikací. Během studia Student participuje na projektech podle zadaní.

III. Práva a povinnosti Poskytovatele a Studenta

1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím daného kurzu zabezpečit Studentovi přístup k odborným materiálům a metodikám během celého trvání vzdělávacího programu. Poskytovatel je povinný zabezpečit pro každého Studenta veškerý studijní materiál, jehož cena je zahrnutá do ceny kurzu.

IV. Školné a platební podmínky

1. Výše poplatku za absolvování kurzu KidsCodr se řídí platným ceníkem zveřejněným na webové stráce www.kidscodr.cz k datu objednání kurzu.

V. Podmínky ukončení studia

1. Vztah mezi Poskytovatelem a Studentem se skončí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia. Před uplynutím dohodnuté doby je možné studium ukončit:

a) písemnou dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Studentem,
b) jednostranným ukončením studia ze strany Studenta,
c) odstoupením Studenta za podmínek dohodnutých v těchto Všeobecných podmínkách.

Jednostranné ukončení studia ze strany Studenta

Student je oprávněný na základě svého písemného oznámení TODO svým jménem adresovaným Poskytovatelovi (dále jen „oznámení“) jednostranně ukončit studium. Pro určení termínu ukončené studia a závazků vůči Poskytovatelovi je rozhodující datum doručení oznámení Studenta Poskytovatelovi (skutečnost, zda se Student zúčastňoval vyučování nemá pro posouzení ukončení studia a závazků vůči Poskytovatelovi význam). Studium je v tomto případě ukončené dnem, ve kterém bylo Poskytovatelovi doručené oznámení.

Studentovi při jednostranném ukončení studia nevzniká nárok na vrácení poplatku za absolvování vzdělávacího programu KidsCodr.

Odstoupení Studenta

Student je oprávněný odstoupit od studia, pokud Poskytovatel ztratí oprávnění na poskytování služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách.

V případě odstoupení od studia si Poskytovatel nebude nárokovat, resp. vrátí Studentovi alikvótní část ceny studia ode dne ukončení studia do termínu řádného ukončení studia za stejných podmínek jako při jednostranném ukončení studia ze strany Studenta.

VI. Reklamační řád

1. Online kurz

V případě nespokojenosti zákazníka s online kurzem, má zákazník právo do 14 dní od zakoupení, na základě písemně doručené reklamace, od kurzu odstoupit a získat tak plnou sumu za kurz zpět.

2. Platba a nárok na kurz

Zaplacením sumy za kurz má student právo na studium prostřednictvím online kurzu. Pokud na kurz nebyl řádně přihlášený nebo nezískal k němu přístup, je potřebné kontaktovat podporu poskytovatele, který je povinný se postarat o nápravu.

VII. Ochrana osobních údajů

Účastník registrací prohlašuje, že v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů na účely nutné pro organizaci účasti na školení. Zároveň účastník souhlasí se zpracováním údajů na marketingové účely.

VIII. Závěrečné ustanovení

1. Poskytovatel a Student souhlasí, že jejich vztah založený na základě uvedených podmínek se řídí ustanoveními zákona č. TODO 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2. Neplatnost některého ustanovení uvedeného ve Všeobecných podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, které těmito důvody neplatnosti nejsou dotčené.

3. Všechny změny a doplňky k uvedeným podmínkám je možné uskutečnit pouze na základě písemného podnětu.